Środowiskowy Dom Samopomocy w Żninie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej: www.sds-znin.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie: www.sds-znin.pl.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 19.03.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu.

Status pod względem zgodności z ustawą

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej: www.sds-znin.pl.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości,

pliki PDF, DOC itp.- redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,

brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

wersję kontrastową w trzech możliwościach,

możliwość zmiany rozmiaru czcionki w trzech możliwościach,

widok układu strony w dwóch możliwościach.

Aplikacje mobilne

Środowiskowy Dom Samopomocy w Żninie nie udostępnia aplikacji mobilnych do pobrania.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Stronę internetową można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych.

Osoby, które umieszczają teksty na stronie internetowej dokładają starań, aby były one zrozumiałe i czytelne z zasadami dostępności.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Andrzej Klockowski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 303-40-31.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargi i odwołania

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

ul. Solidarności 77, 00090 Warszawa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Infolinia: 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym siedzibę ma Środowiskowy Dom Samopomocy usytuowany jest w Żninie przy ul. Szpitalnej 32.

Do pomieszczeń użytkowanych przez ŚDS w Żninie dostęp prowadzi przez wejście główne
i wejście na niskim parterze.

Wejście główne przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych (platforma pionowa) znajduje się obok schodów wejściowych do budynku, natomiast do wejścia na niskim parterze prowadzą schody i podjazd dla wózków; szerokość ciągów komunikacyjnych w budynku umożliwia swobodne poruszanie się na wózku inwalidzkim.

Drzwi główne do budynku otwierane są automatycznie, rozsuwane.

Drzwi wejściowe na niskim parterze posiadają długie pochwyty umożliwiające otwarcie
z poziomu osoby na wózku inwalidzkim.

Przy platformie pionowej dla osób niepełnosprawnych w został zainstalowany dzwonek wzywający, za pomocą którego można wezwać pracownika placówki wsparcia.

W pomieszczeniach w których siedzibę ma Środowiskowy Dom Samopomocy w Żninie są toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich (2 na parterze wysokim i 2 na niskim).

Szerokość ciągów komunikacyjnych dostosowana do poruszania się na wózkach inwalidzkich.

Pomieszczenia ŚDS znajdują się na dwóch kondygnacjach budynku, a dostęp do tych pomieszczeń jest zapewniony z zewnątrz.

Drzwi minimum 90cm do wszystkich pomieszczeń. Do poruszania się wewnątrz budynku między poziomami niskiego i wysokiego parteru dostępny schodołaz dla wózków inwalidzkich.

Do budynku oraz wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Żninie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Żninie zatrudnione są osoby przeszkolone
w stopniu podstawowym z języka migowego.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Żninie nie jest wyposażony w urządzenia służące wspomaganiu słyszenia.