OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie

ul. Szpitalna 32; 88-400 Żnin

Ogłasza nabór na stanowisko:

Referent d/s księgowości finansowej i kadr.

1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

a)      obywatelstwo polskie,

b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)      brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe,

d)     ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe lub

e)      ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna

f)       znajomość zasad funkcjonowania samorządu powiatowego,

g)      biegła obsługa komputera oraz systemów informatycznych,

h)      znajomość przepisów:

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy o rachunkowości,

- rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów,

- rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

a)      umiejętność skutecznej komunikacji,

b)      zaangażowanie i kreatywność,

c)      samodzielność i odpowiedzialność, umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu,

d)     radzenie sobie w warunkach stresu,

e)      umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a)      organizowanie i  dokonanie sporządzenia, przyjmowania i obiegu, kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia społecznego, prawidłowe prowadzenie księgowości, sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej Domu,

b)      należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych,

c)      nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne,

d)     przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnienie należytej ochrony wartości pieniężnych,

e)      prawidłowe dysponowanie środkami pieniężnymi,

f)       dokonywanie wstępnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków oraz operacji gospodarczych Domu stanowiących przedmiot księgowań,

g)      dokonywanie kontroli wewnętrznej, sprawowanie ogólnego nadzoru nad skutecznością działania tego systemu.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a)      miejsce pracy: siedziba  Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie,

b)      stanowisko pracy: obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin, użytkowanie sprzętu biurowego, pozycja siedząca, pomieszczenie wewnątrz budynku przy oświetleniu sztucznym i naturalnym, możliwość narażenia na stres.

c)      termin zatrudnienia: 1 styczeń 2022r.

5. Wymagane dokumenty:

a)      list motywacyjny (podanie),

b)      życiorys (CV),

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d)     kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu,

e)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,

f)       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

g)      oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni  praw publicznych,

h)      oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Wszystkie dokumenty  i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

6. Forma i termin składania ofert:

a)      dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) muszą być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”i podpisem,

b) wymagane dokumenty winny być złożone osobiście lub drogą pocztową w terminie do dnia

 20 grudnia 2021r. do godz. 12:00 na adres Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Szpitalna 32, 88-400 Żnin, w zaklejonej kopercie z dopiskiem nabór na stanowisko urzędnicze. Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Domu. Dokumenty, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

7. Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowali się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego sprawdzającego wiedzę, zostaną powiadomieni telefonicznie.

8. Ostateczna informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie oraz  na tablicy ogłoszeń Domu.

 

                                                                                              Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy

                                                                                                                                  w Żninie     

                                                                                                                        Andrzej Klockowski

 

 

Więcej informacji: http://bip.sds-znin.pl/index.php/ogloszenia/nabor-pracownikow/165-ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-stanowisko-urzednicze-referent-ds-ksiegowosci-finansowej-i-kadr