OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie

ul. Szpitalna 32; 88-400 Żnin

Ogłasza nabór na stanowisko:

Główny księgowy

1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

a)      obywatelstwo polskie,

b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)      brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe,

d)     ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadane, co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości lub

e)      ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie, co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości lub

f)       wpis do rejestru biegłych rewidentów  na podstawie  odrębnych przepisów, lub

g)      posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanych na podstawie odrębnych przepisów,

h)      znajomość zasad funkcjonowania samorządu powiatowego,

i)        biegła obsługa komputera oraz systemów informatycznych,

j)        znajomość przepisów:

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy o rachunkowości,

- rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów,

- rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

2. Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku):

a)      umiejętność skutecznej komunikacji,

b)      zaangażowanie i kreatywność,

c)      samodzielność i odpowiedzialność, umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu,

d)     radzenie sobie w warunkach stresu,

e)      umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a)      organizowanie i  dokonanie sporządzenia, przyjmowania i obiegu, kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia społecznego, prawidłowe prowadzenie księgowości, sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej Domu,

b)      należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych,

c)      nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne,

d)     przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnienie należytej ochrony wartości pieniężnych,

e)      prawidłowe dysponowanie środkami pieniężnymi,

f)   dokonywanie wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków oraz operacji gospodarczych Domu stanowiących przedmiot księgowań,

g)      kierowanie pracą podległych pracowników,

h)      dokonywanie kontroli wewnętrznej, sprawowanie ogólnego nadzoru nad skutecznością działania tego systemu.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a)      miejsce pracy: siedziba  Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie,

b)      stanowisko pracy: obsługa monitora ekranowego powyżej 4 godzin, użytkowanie sprzętu biurowego, pozycja siedząca, pomieszczenie wewnątrz budynku przy oświetleniu sztucznym i naturalnym, możliwość narażenia na stres.

c)      termin zatrudnienia: 1 styczeń 2022r.

5. Wymagane dokumenty:

a)      list motywacyjny (podanie),

b)      życiorys (CV),

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d)     kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu,

e)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,

f)       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

g)      oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni  praw publicznych,

h)      oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Wszystkie dokumenty  i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

6. Forma i termin składania ofert:

a)      dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) muszą być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”i podpisem,

b) wymagane dokumenty winny być złożone osobiście lub drogą pocztową w terminie do dnia

19 listopada 2021r. do godz. 12:00 na adres Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Szpitalna 32, 88-400 Żnin, w zaklejonej kopercie z dopiskiem nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze- Główny księgowy. Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Domu. Dokumenty, które wpłyną po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

7. Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowali się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego sprawdzającego wiedzę, zostaną powiadomieni telefonicznie.

8. Ostateczna informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie oraz  na tablicy ogłoszeń Domu.

 

                                                                                                                                                    Kierownik Środowiskowego Domu Samopomoc w Żninie     

                                                                                                                                                                              Andrzej Klockowski

 

Więcej informacji: http://bip.sds-znin.pl/index.php/ogloszenia/nabor-pracownikow/163-ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-kierownicze-stanowisko-urzednicze-glowny-ksiegowy-2 

Informacje o koordynatorze oraz zespole dostępności możemy znaleźć klikając w poniżysz link:

https://bip.powiatzninski.pl/dokumenty/menu/101

 

Akcja Szyjemy maseczki, pomagamy!!!

Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy ze Żnina wspólnie z Warsztatami Terapii Zajęciowej Promyk włączyli się w akcję  ,,Szyjemy maseczki", wspólnymi siłami udało się na już wspomóc

 

- Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach

- Dom Pomocy społecznej w Tonowie

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Oddział Radiologii z Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie

- Panią Alinę Krupecką z Gorzyc

Do tej pory w sumie przekazaliśmy już 650 maseczek, a codziennie przybywa ich coraz więcej.

https://znin.naszemiasto.pl/w-wtz-promyk-oraz-w-srodowiskowym-domu-samopomocy-w-zninie/ar/c1-7622845?fbclid=IwAR0uGDEGlsRmmD60dUGXYtVEA0PD6zFOJTn0p-Skl6epIsrZbkE5o9EcEVM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej zdjęć z wycieczki

 

Tegoroczna wycieczka już za nami. Tym razem wybraliśmy się do nadmorskiej miejscowości Niechorze, do ośrodka wellness &

spa „Puchacz”. Podczas czterodniowego wypoczynku, nie brakowało atrakcji. W hotelu mogliśmy do woli korzystać ze strefy

relaksu basenu, jacuzzi, sauny suchej i parowej. Zabiegi pod okiem kosmetyczki i masażysty wprowadziły nas we wspaniały

nastrój.

Udało nam się zobaczyć wszystkie atrakcje turystyczne gminy Rewal. Odwiedziliśmy Rewal, Trzęsacz, Pogorzelicę, a to

wszystko udało nam się zobaczyć podróżując retro kolejką. Atmosferę umilały ciekawostki o gminie i fantastyczne widoki.

Kąpiele w basenie były zbawieniem po wspinaczce na latarnię morską w Niechorzu. Niezapomniane będą również chwile po

wizycie w Motylarni, gdzie mogliśmy podziwiać najpiękniejsze okazy motyli egzotycznych na świecie.

Drugiego dnia wycieczki udaliśmy się do oddalonego o prawie 50 km Kołobrzegu. Oprócz spaceru promenadą i smacznych

gofrów, odbyliśmy rejs statkiem wycieczkowym Santa Maria. Morze było spokojne a na niebie królowało słońce. Wszystkim

dopisywał dobry humor.

Już teraz myślimy, gdzie wybierzemy się w przyszłym roku.

09 września podczas wspólnych zajęć, uczestnicy mieli okazję wykonać "gniotki" antystresowe. Podczas zajęć wszyscy byli w wyśmienitych humorach pomimo ulewy za oknem. Nasza grupa jak zawsze aktywna i pełna zapału do pracy. Gniotki które stworzyliśmy dają dużo frajdy i zabawy. Można zgniatać je w różne kształty, rozwijają kreatywność, motorykę małą, wspomagają procesy rehabilitacyjne więcej 

Więcej zdjęć z wydarzenia

 

27 czerwca 2019 roku, w Nowej Wsi Wielkiej odbyła się XVIII Olimpiada Sportowa Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Do rywalizacji stanęły w tym roku aż 32 jednostki z całego regionu. Nasz ośrodek reprezentowali: Kasia, Agnieszka, Wioleta, Mirek oraz Tomasz, . Podopieczni zmagali się w takich konkurencjach jak: rzut piłką do kosza, strzały do bramki za pomocą kija oraz piłeczki do unihokeja, skok w dal, oraz rzut woreczkiem do celu. Za udział w olimpiadzie otrzymaliśmy puchar, dyplom, medale oraz nagrody rzeczowe.

Więcej zdjęć z tego wydarzenia