Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie

 ogłasza nabór na stanowisko

PRACOWNIK SOCJALNY z powierzeniem obowiązków prowadzenia kasy

 

 

 

I. FORMA ZATRUDNIENIA:

Umowa o pracę na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy.

Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2021r.

 

II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

·wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art.116 i art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późniejszymi zmianami ) tj.:

-  posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

- ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub

- do 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:  pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie

- ukończone studia wyższe przed dniem 1 maja 2004 r. na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 maja 2004 r .

·obywatelstwo polskie;

·pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

·stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;

·niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe;

·nieposzlakowana opinia;

·znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego

·dobra znajomość obsługi komputera;

·prawo jazdy kat. B.

 

III. WYMAGANIA DODATKOWE:

·mile widziane doświadczenie zawodowe ( praktyka, staż ) z zakresu prowadzonej pracy socjalnej;

·umiejętność skutecznego komunikowania się;

·umiejętność pracy zespołowej i organizowania pracy własnej;

·samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

·zaangażowanie;

·bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy;

·mile widziane doświadczenie w zakresie prowadzenia kasy,

·sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.

 

IV.  ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

·Praca socjalna;

·Kontrola podopiecznych w zakresie ich uczęszczania na zajęcia i zgłaszania nieobecności,

·Wspieranie i pomoc w realizacji pomysłów Samorządu Uczestników,

·Twórcza współpraca z członkami zespołu wspierająco-aktywizującego, i realizacja indywidualnych ustaleń tego zespołu.

·Współorganizacja i czynny udział w pracach związanych z organizacją imprez kulturalnych przygotowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Żninie.

·Współorganizowanie z innymi terapeutami zajęć, imprez i wycieczek rekreacyjnych.

·Udział w sprawach zespołowych dotyczących standaryzacji Domu.

·Czynne uczestnictwo w spotkaniach społeczności terapeutycznej i uczestników.

·Udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych związanych z pracą socjalną i terapeutyczną.

·Utrzymanie czystości na stanowisku pracy (pomieszczenia do pracy i inne pomieszczenia wyznaczone przez kierownika Domu)

·Współpraca z rodzicami lub opiekunami uczestników pod kątem rozwijania i podtrzymywania umiejętności wychowawczych.

·Dbałość o powierzone sprzęty (czystość, ewentualne naprawy, jego zabezpieczenie przed kradzieżą).

·Prowadzenie magazynu materiałów biurowych i magazynu środków czystości z uwzględnieniem potrzeb i możliwości finansowych Domu.

·Prowadzenie ewidencji osób oczekujących na przyjęcie do ŚDS oraz zapraszanie ich celem zapoznania z Domem.

·Przyjmowanie nowo przybyłych uczestników zajęć i załatwianie formalności związanych z ich przyjęciem.

·Czuwanie nad adaptacją nowo przybyłych.

·Prowadzenie akt osobowych uczestników.

·Utrzymywanie stałego kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej w celu rozeznania potrzeb środowiska lokalnego.

·Przygotowanie dokumentacji w sprawach dotyczących uczestników zajęć – wywiady aktualizacyjne.

·Sporządzanie miesięcznych i rocznych sprawozdań z ewidencji i ruchu uczestników zajęć.

·Przekazywanie informacji dotyczącej ilości uczestników w danym dniu terapeucie odpowiedzialnemu za wyżywienie uczestników.

·Prowadzenie kasy ŚDS, sporządzanie raportów kasowych oraz wszystkich formalności związanych z obrotem gotówkowym.

·Przestrzeganie obowiązujących przepisów odnośnie dokonywania operacji kasowych, zabezpieczenie, przechowywanie i transport gotówki.

·Prowadzenie ewidencji odpowiedzialności materialnej pracowników ŚDS.

·Udział w kasacjach mienia.

·Pomoc w przygotowywaniu spotkań świątecznych dla rodzin uczestników zajęć i innych spotkań i wyjazdów integracyjnych.

·Prowadzenie i nadzór nad Polityką bezpieczeństwa danych w ŚDS.

·Przekazywanie asystentom istotnych informacji o podopiecznych Domu.

·Przygotowanie systemu archiwizacyjnego w ŚDS i prawidłowe prowadzenie archiwum.

 

V.  WYMAGANE DOKUMENTY:

·życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;

·list motywacyjny;

·kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

·kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

·kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

·oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;

·oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

·oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;

·oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

 

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

            Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie lub przesłać na adres Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie, ul. Szpitalna 32, 88-400 Żnin, w terminie do dnia 15 września 2021r. do godz. 15.00 (decyduje data stępla pocztowego).

            Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie, lub pod numerem tel. 607 039 792

 

VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

·złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;

·oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy;

·kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

·informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie oraz na tablicy ogłoszeń Ś.D.S. w Żninie, ul. Szpitalna 32.

 

 

 

 

 

Informacje o koordynatorze oraz zespole dostępności możemy znaleźć klikając w poniżysz link:

https://bip.powiatzninski.pl/dokumenty/menu/101

 

Akcja Szyjemy maseczki, pomagamy!!!

Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy ze Żnina wspólnie z Warsztatami Terapii Zajęciowej Promyk włączyli się w akcję  ,,Szyjemy maseczki", wspólnymi siłami udało się na już wspomóc

 

- Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach

- Dom Pomocy społecznej w Tonowie

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- Oddział Radiologii z Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie

- Panią Alinę Krupecką z Gorzyc

Do tej pory w sumie przekazaliśmy już 650 maseczek, a codziennie przybywa ich coraz więcej.

https://znin.naszemiasto.pl/w-wtz-promyk-oraz-w-srodowiskowym-domu-samopomocy-w-zninie/ar/c1-7622845?fbclid=IwAR0uGDEGlsRmmD60dUGXYtVEA0PD6zFOJTn0p-Skl6epIsrZbkE5o9EcEVM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej zdjęć z wycieczki

 

Tegoroczna wycieczka już za nami. Tym razem wybraliśmy się do nadmorskiej miejscowości Niechorze, do ośrodka wellness &

spa „Puchacz”. Podczas czterodniowego wypoczynku, nie brakowało atrakcji. W hotelu mogliśmy do woli korzystać ze strefy

relaksu basenu, jacuzzi, sauny suchej i parowej. Zabiegi pod okiem kosmetyczki i masażysty wprowadziły nas we wspaniały

nastrój.

Udało nam się zobaczyć wszystkie atrakcje turystyczne gminy Rewal. Odwiedziliśmy Rewal, Trzęsacz, Pogorzelicę, a to

wszystko udało nam się zobaczyć podróżując retro kolejką. Atmosferę umilały ciekawostki o gminie i fantastyczne widoki.

Kąpiele w basenie były zbawieniem po wspinaczce na latarnię morską w Niechorzu. Niezapomniane będą również chwile po

wizycie w Motylarni, gdzie mogliśmy podziwiać najpiękniejsze okazy motyli egzotycznych na świecie.

Drugiego dnia wycieczki udaliśmy się do oddalonego o prawie 50 km Kołobrzegu. Oprócz spaceru promenadą i smacznych

gofrów, odbyliśmy rejs statkiem wycieczkowym Santa Maria. Morze było spokojne a na niebie królowało słońce. Wszystkim

dopisywał dobry humor.

Już teraz myślimy, gdzie wybierzemy się w przyszłym roku.

09 września podczas wspólnych zajęć, uczestnicy mieli okazję wykonać "gniotki" antystresowe. Podczas zajęć wszyscy byli w wyśmienitych humorach pomimo ulewy za oknem. Nasza grupa jak zawsze aktywna i pełna zapału do pracy. Gniotki które stworzyliśmy dają dużo frajdy i zabawy. Można zgniatać je w różne kształty, rozwijają kreatywność, motorykę małą, wspomagają procesy rehabilitacyjne więcej 

Więcej zdjęć z wydarzenia

 

27 czerwca 2019 roku, w Nowej Wsi Wielkiej odbyła się XVIII Olimpiada Sportowa Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Do rywalizacji stanęły w tym roku aż 32 jednostki z całego regionu. Nasz ośrodek reprezentowali: Kasia, Agnieszka, Wioleta, Mirek oraz Tomasz, . Podopieczni zmagali się w takich konkurencjach jak: rzut piłką do kosza, strzały do bramki za pomocą kija oraz piłeczki do unihokeja, skok w dal, oraz rzut woreczkiem do celu. Za udział w olimpiadzie otrzymaliśmy puchar, dyplom, medale oraz nagrody rzeczowe.

Więcej zdjęć z tego wydarzenia